رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پراید 131-141 95,000(سفید-زرد)قطعه شرکتی
2پراید 132 110,000(سفید)قطعه شرکتی