رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1405GLX جلو(متالیک) 90,100مهر ساز (نقره ای -نوک مدادی)
2405GLX عقب (متالیک) 91,100مهر ساز (نقره ای -نوک مدادی)
3SLX جلو 105,600مهرساز (سفید - زرد )
4SLX عقب 91,200مهرساز (سفید - زرد )
5SLX جلو (متالیک) 109,100مهر ساز(نقره ای-نوک مدادی)
6SLX عقب (متالیک) 94,000مهر ساز(نقره ای-نوک مدادی)