رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1تیبا 150,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی