رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1ال 90 170,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی