رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پراید 131 240,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی
2پراید 132 265,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی
3پراید 141 245,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی