رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1ال 90 360,000(سفید-زرد)قطعه خام شرکتی