رديفمدلدرجهقیمت (تومان)توضیحات
1پراید 131 7,000(سفید - زرد)
2پراید 141 16,100(سفید - زرد)
3پراید 132 11,200(سفید - زرد)
4پراید 131 (متالیک) 7,600(نقره ای - نوک مدادی)
5پراید 141 (متالیک) 16,700(نقره ای - نوک مدادی)
6پراید 132 (متالیک) 11,800(نقره ای - نوک مدادی)